AB SvalövsBostäders riktlinjer för uthyrning

Uthyrningsmål
AB SvalövsBostäders målsättning är att kunna erbjuda goda bostäder av varierat utbud inom Svalövs kommun. Vi ska också erbjuda hyresgästerna inom bostadsbeståndet ett lugnt och tryggt boende.

Uthyrningspolicy
AB SvalövsBostäders krav är en fast löpande inkomst i form av lön från anställning, pension, a-kassa, studiemedel eller annan godtagbar inkomst. Olika former av bidrag kan räknas in i inkomsten. Uppgifter om inkomster och bidrag ska kunna styrkas. Tillfälligt försörjningsstöd godtas inte som inkomst.
Inkomstens storlek ska stå i proportion till den önskade bostadens storlek och hyra. Finns det särskilda ekonomiska skäl att genomföra uthyrning, med avvikelse från ovanstående, kan detta ske mot godtagbar borgen. Vi gör inte några prioriteringar av medicinska eller sociala skäl.
Innan hyresavtal tecknas tar vi kreditupplysningar och referenser. Vi kontrollerar också övriga uppgifter som lämnats i lägenhetsansökan. Om kreditupplysningen visar på hyresskuld hos oss, annan hyresvärd eller betalningsanmärkningar i övrigt kan vi inte erbjuda bostad. Detta gäller också om störande eller misskötsamhet förekommit.
Ansökan om lägenhet gäller i sex månader och förnyas av sökanden. Sökande och medsökande ska fyllt 18 år för att teckna avtal på bostad. AB SvalövsBostäder har alltid rätt att kräva legitimation vid kundkontakter.

Policy för byte av bostad inom AB SvalövsBostäders bostadsbestånd
Vid omflyttning inom AB SvalövsBostäders bostadsbestånd ska hyresgästen bott i lägenheten minst 12 månader. En välskött bostad och punktliga hyresinbetalningar är en förutsättning för erbjudande om annan bostad hos oss. Klagomål på störningar får inte finnas under de senaste 12 månaderna. Vi gör en förbesiktning i den bebodda lägenheten före nytt hyresavtals tecknande. Finns skada i lägenheten skall denna regleras före byte.

Hyresavtal och uppsägning
Uppsägning ska vara skriftlig. Hyresgäst eller ombud med fullmakt kan underteckna uppsägningen. För bostadslägenhet gäller normalt tre månaders uppsägningstid från nästkommande månadsskifte. Vid internbyte och flytt till service- och äldreboende är uppsägningstiden två månader. Dödsbo till avliden hyresgäst har rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid från nästkommande månadsskifte. Uppsägningstiden för förråd, garage- och parkeringsplatser är tre månaders uppsägningstid. Vid internbyte gäller två månaders uppsägningstid.

Störande hyresgäster
Vid akuta störningar kontaktas störningsjouren. Övriga klagomål om störningar i boendet ska om möjligt framföras skriftligt, varvid det ska anges i vad störningen bestått, dag och tidpunkt. Klagomålet ska sekretesskyddas, men får användas vid eventuell åtgärd vid myndighetsbehandling hos hyresnämnd eller tingsrätt.
Inkommer klagomål på störande hyresgäst ska i första hand personlig- eller telefonkontakt tas med den störande hyresgästen. Hyresgästen informeras muntligt och/eller varnas skriftligt. Den störande hyresgästen ska underrättas om kommande åtgärder om det inte omedelbart sker rättelse i boendet. Vid fortsatt behandling hos myndighet ska hyresgästen underrättas om vidtagen åtgärd.

Kravrutiner
Hyresgäster som inte betalar hyran eller andra debiterade kostnader i rätt tid får inkassokrav ca 10 dagar efter förfallodag. Inkassobolag hanterar inkassokraven. Sker ingen rättelse överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för avhysning.

Avbetalningar
För försenad hyresinbetalning eller andra debiterade kostnader kan i undantagsfall avbetalningsplan upprättas. Om hyresgäst trots upprepade krav inte vidtagit åtgärd för rättelse får avbetalningsplan inte upprättas utan VD:s godkännande.

Besiktning i samband med avflyttning
Vid uppsägning av lägenheten får hyresgästen skriftlig information om hur lägenheten skall lämnas vid avflyttningen. Hyresgästen skall om möjligt närvara vid besiktningen.
Hyresgästen debiteras skador utöver normal förslitning efter aktuell prislista.