AB SvalövsBostäders riktlinjer för uthyrning

Uthyrningsmål
AB SvalövsBostäders målsättning är att kunna erbjuda goda bostäder av varierat utbud inom Svalövs kommun. Vi ska också erbjuda hyresgästerna inom bostadsbeståndet ett lugnt och tryggt boende.

Grundkrav

 • Sökande och medsökande ska fyllt 18 år för att teckna avtal på bostad. 
 • Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran för den sökta lägenheten och måste därför uppfylla AB SvalövsBostäders inkomstkrav. 
 • Du får inte ha skulder eller betalningsanmärkningar hos kronofogden.
 • Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
Uthyrningspolicy

AB SvalövsBostäders krav är en fast löpande inkomst i form av lön från anställning, pension, a-kassa, studiemedel eller annan godtagbar inkomst. Olika former av bidrag kan räknas in i inkomsten. Uppgifter om inkomster och bidrag ska kunna styrkas. Tillfälligt försörjningsstöd godtas inte som inkomst.

För att uppfylla våra inkomstkrav/kreditvärdighet ska du:

 • Vara i en sådan ekonomisk situation att du utifrån hyran för den sökta lägenheten uppfyller normen (*) för skälig levnadsstandard för familjens storlek.
* Kronofogdemyndighetens aktuella föreskrifter om förbehållsbelopp

Finns det särskilda ekonomiska skäl att genomföra uthyrning, med avvikelse från ovanstående, kan detta ske mot godtagbar borgen. Vi gör inte några prioriteringar av medicinska eller sociala skäl.

Innan hyresavtal tecknas tar vi kreditupplysningar och referenser. Vi kontrollerar också övriga uppgifter som lämnats i lägenhetsansökan. Om kreditupplysningen visar på hyresskuld hos oss, annan hyresvärd eller betalningsanmärkningar i övrigt kan vi inte erbjuda bostad. Detta gäller också om störande eller misskötsamhet förekommit.
Ansökan om lägenhet gäller i sex månader och förnyas av sökanden.  AB SvalövsBostäder har alltid rätt att kräva legitimation vid kundkontakter.

Komplettering med borgensman

Om du som sökande har en låg inkomst i förhållande till hyran på lägenheten du söker kan AB SvalövsBostäder begära att du har en borgensman.

Grundförutsättningen för borgen följer vår uthyrningspolicy. Det gäller bl.a. att du som sökande måste vara skuld- och anmärkningsfri hos Kronofogdemyndigheten. En kreditbedömning av borgensman görs. 

Huvudregel för uthyrning av lägenhet

AB SvalövsBostäders huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes köpoäng. Detta innebär att från den dagen man ställer sig i kö räknas varje dag som en köpoäng. Hyresgäst som haft lägenhetsavtal i samma lägenhet under 5 år får 1,5 poäng/dag.

Du måste logga in på "mina sidor" minst en gång i halvåret för att hålla din ansökan aktiv - loggar du inte in inom utsatt tid raderas din ansökan.
Du måste vara folkbokförd och har för avsikt att själv bo i lägenheten du söker. 
När du signerat ett hyresavtal hos AB SvalövsBostäder nollställs din ansökan, d.v.s. du blir av med dina poäng. Du får gärna aktivera din ansökan igen och börja samla köpoäng men du kan inte söka någon lägenhet de kommande 12 månaderna då det per automatik läggs en spärr på din ansökan.

Undantag från huvudregeln

Undantag från huvudregeln kan göras i nedanstående fall och ska rapporteras till styrelsen:

Nyproduktion
Vid nyproduktion hyrs lägenheterna ut i enlighet med styrelsens beslut för det unika projektet. Det kan innebära att lägenheterna, i olika omfattning, hyrs ut via köpoäng, lottning, först till kvarn, prioritering till redan boende hyresgäster i området etc.

Avvikelser från riktlinjer ovan enligt styrelsens beslut 2022-11-17

Fastighet Teckomatorp 20:7 undantas i tillämpliga delar från bolagets uthyrningsriktlinjer.
Följande ska gälla vid uthyrning i Fastighet Teckomatorp 20:7

 • Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp ska användas för att bedöma om hushållet har den nödvändiga betalningsförmågan.
 • Hyresgästen ska ha möjlighet att betala hyran vid en kalkyl över vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.
 • Till disponibla medel ska även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg räknas.
Policy för byte av bostad inom AB SvalövsBostäders bostadsbestånd

Vid omflyttning inom AB SvalövsBostäders bostadsbestånd ska hyresgästen bott i lägenheten minst 12 månader. En välskött bostad och punktliga hyresinbetalningar är en förutsättning för erbjudande om annan bostad hos oss. Klagomål på störningar får inte finnas under de senaste 12 månaderna. Vi gör en förbesiktning i den bebodda lägenheten före nytt hyresavtals tecknande. Finns skada i lägenheten skall denna regleras före byte.

Hyresavtal och uppsägning
Uppsägning ska vara skriftlig. Hyresgäst eller ombud med fullmakt kan underteckna uppsägningen. För bostadslägenhet gäller normalt tre månaders uppsägningstid från nästkommande månadsskifte.

Uppsägningstid
 • Bostadslägenhet, 3 månader
 • Internbyte bostadslägenhet, 2 månader
 • Flytt till service- och äldreboende, 2 månader
 • Dödsbo, 1 månad.

Uppsägningstid för förråd, garage- och parkeringsplatser följer uppsägningstiden för bostadslägenheten.

Störande hyresgäster
Vid akuta störningar kontaktas störningsjouren. Övriga klagomål om störningar i boendet ska om möjligt framföras skriftligt, varvid det ska anges i vad störningen bestått, dag och tidpunkt. Klagomålet ska sekretesskyddas, men får användas vid eventuell åtgärd vid myndighetsbehandling hos hyresnämnd eller tingsrätt.
Inkommer klagomål på störande hyresgäst ska i första hand personlig- eller telefonkontakt tas med den störande hyresgästen. Hyresgästen informeras muntligt och/eller varnas skriftligt. Den störande hyresgästen ska underrättas om kommande åtgärder om det inte omedelbart sker rättelse i boendet. Vid fortsatt behandling hos myndighet ska hyresgästen underrättas om vidtagen åtgärd.

Kravrutiner
Hyresgäster som inte betalar hyran eller andra debiterade kostnader i rätt tid får inkassokrav ca 10 dagar efter förfallodag. Inkassobolag hanterar inkassokraven. Sker ingen rättelse överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för avhysning.

Avbetalningar
För försenad hyresinbetalning eller andra debiterade kostnader kan i undantagsfall avbetalningsplan upprättas. Om hyresgäst trots upprepade krav inte vidtagit åtgärd för rättelse får avbetalningsplan inte upprättas utan VD:s godkännande.

Besiktning i samband med avflyttning
Vid uppsägning av lägenheten får hyresgästen skriftlig information om hur lägenheten skall lämnas vid avflyttningen. Hyresgästen skall om möjligt närvara vid besiktningen.
Hyresgästen debiteras skador utöver normal förslitning efter aktuell prislista.

Övrigt

Styrelsen får besluta om avvikelser i särskilda fall