Valfritt lägenhetsunderhåll

Valfritt Lägenhets Underhåll = VLU

AB SvalövsBostäder tillämpar ett system som kallas VLU. Detta system förhandlades fram år 1995 mellan AB SvalövsBostäder och Hyresgästföreningen.
VLU innebär att du som hyresgäst har möjlighet att själv bestämma över ytskiktet (målning/tapetsering) samt köksluckor i din lägenhet. Kostnaden för detta läggs utöver grundhyran som en tillvalskostnad på din lägenhet. Den kostnaden finns kvar i 8 år, dvs. 96 mån.
För att du skall kunna välja VLU (målning/tapetsering) i din lägenhet krävs att det inte sedan tidigare finns ett tillval på lägenheten. Nytt tillval på köksluckor kan väljas först efter 12 år.

Befintligt VLU
Finns det ett befintligt tillval vid inflyttning i lägenheten tar du som hyresgäst över detta och får fortsätta att betala det under resterande tid. Önskar du ett nytt underhåll måste det aktuella tillvalet slutregleras.

Målning/tapetsering
Finns det inget tillval i din lägenhet finns följande val att göra:
1. Du beställer lägenhetsunderhåll (VLU) av AB SvalövsBostäder. Kostnaden läggs då som ett tillval på hyran i 8 år. Det finns en särskild prislista för detta beroende på vilket rum det handlar om. Prislista finns på vårt kontor.
2. Du utför arbetet själv och AB SvalövsBostäder står för materialkostnaden. Vid detta val läggs ingen tillvalskostnad på din grundhyra. Du som hyresgäst skriver under ett avtal med AB SvalövsBostäder om att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Görs inte detta kan du bli ersättningsskyldig vid avflyttning från lägenheten. (Jordabalken 12 kap.24 a §)

Skadat VLU
Har en avflyttande hyresgäst skadat eller utsatt ett VLU för onormalt slitage skall denne betala det restvärde som finns kvar samt betala för att återställa eventuella skador på väggar och tak.

Vid avflyttning
Beställning av underhåll som tillval i samband med avflyttning från lägenheten är inte tillåtet. Underhåll som inte är utfört vid uppsägning av befintligt hyresavtal räknas som avbeställt. Efter uppsägning av hyresavtalet kan inte nytt underhåll beställas av den avflyttande hyresgästen.

Övrigt underhåll
Underhåll samt bedömning av golv i lägenheten ansvarar AB SvalövsBostäder för.
AB SvalövsBostäder ansvarar för underhåll av vitvaror i lägenheten. Om kyl eller frys går sönder repareras dessa (inom rimliga kostnader), annars byts de utan kostnad för hyresgästen. Vid byte av spis sker en standardförbättring då vi alltid byter från spisplattor till keramikhäll. Detta medför en höjning av hyran. Skador orsakade av hyresgästen står AB SvalövsBostäder inte för utan betalas i sin helhet av hyresgästen.